phone
+38 (044) 254 48 50
fax
+38 (044) 254 50 85
46/2 Moskovska str., 10th floor, office 201–202
Kyiv 01015, Ukraine

Shareholders

Valentyna Latysheva

Dmytro Kovalchuk

POLO Ltd.
(identification No. 24267021,
address: 1-A Baggovutivska str, office No. 5, Kyiv 04107 Ukraine)

 

Controllers

Valentyna Latysheva

 

Individuals who exercise control

over the shareholder - legal entity (POLO Ltd.)

Anton Nesmianov